سود مایع, کاستیک سودا, سدیم هیدروکسید, سود سوز آور,

سود مایع, کاستیک سودا, سدیم هیدروکسید, سود سوز آور,